Mayo Chix Pláza Webshop

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.mayochixplaza.hu honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a ”kis-Bubu” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1046 Budapest, Fóti út 121., telephelyek: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. (Allee Bevásárlóközpont), 1138 Budapest, Váci út 178. (Duna Pláza), 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center) (a továbbiakban a három telephely együttesen vagy külön-külön: ”Üzlet(ek)”), cégjegyzékszám: 01-09-684222, adószám: 11937867-2-41, e-mail: inf[email protected], telefonszám: 0630-5950048, a továbbiakban: ”Kis-Bubu Kft.”) által, a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.
 1. A Honlap üzemeltetője a Kis-Bubu Kft. A Kis-Bubu Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely fő tevékenységként ruházati termékek kereskedelmével foglalkozik.
 1. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2019. augusztus __. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
 1. A Kis-Bubu Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Kis-Bubu Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 1. A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.
 1. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.
 1. Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Kis-Bubu Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.. A Kis-Bubu Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 1. Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság  rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2019. augusztus 04.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2019. augusztus 04. napja.

A jelen ÁSZF-et készítette: Dr. Nagy Attila MBA Ügyvédi Iroda (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 2., II. emelet

11., www.drnagyattilamba.hu)